Formare continuă

Una dintre principalele atribuţii ale INJ este formarea continuă care constituie garanţia aplicării uniforme şi supremaţiei legii, înfăptuirii justiţiei în mod independent, imparţial şi profesional.

INJ organizează cursuri de formare continuă pentru următoarele categorii de audienţi:

  •  judecători;
  •  procurori;
  •  executori judecătoreşti;
  •  grefieri;
  •  avocaţi;
  •  notari;
  •  alte persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei.

Judecătorii şi procurorii trebuie să urmeze cursuri de formare continuă de cel puţin 40 ore anual, iar executorii judecătoreşti şi grefierii – cel puţin o dată la trei ani.

Formatori ai cursurilor de formare continuă pot fi judecători, procurori, grefieri şi executori judecătoreşti, cadre didactice din învăţămîntul juridic superior acreditat, specialişti naţionali şi străini. De asemenea, în calitate de personal de instruire pot fi avocaţii, notarii şi alte persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei şi care au o bună pregătire profesională.

Formarea continuă se organizează atît la sediul Institutului, cît şi în circumscripţiile curţilor de apel (pentru judecători şi grefieri), în circumscripţiile procuraturilor (pentru procurori), în circumscripţiile oficiilor de executare (pentru executorii judecătoreşti).

Formarea continuă pune accentul pe realizarea domeniilor prioritare stabilite prin documentele strategice şi modificările în legislaţie, necesitatea aplicării uniforme a legislaţiei. La fel de importantă este dezvoltarea de competenţe aplicate şi etică profesională, dobîndirea unor tehnici şi abilităţi non-juridice. Accentul se pune pe caracterul practic al temelor studiate.

Formarea continuă se realizează ţinîndu-se seama de necesitatea specializării audienţilor, de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea aprofundată a legislaţiei naţionale, a documentelor europene şi internaţionale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice vizînd profesia de judecător sau de procuror, de grefier sau de executor judecătoresc, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea aprofundată a unor limbi străine, în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de lucru la calculator conectat la reţeaua Internet.

Institutul organizează formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, a grefierilor şi executorilor judecătoreşti din fonduri bugetare, iar a altor persoane ce contribuie la înfăptuirea justiţiei – pe bază de contract.

Lista temelor de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor în anul 2010