În atenția formatorilor!

17. 04. 2019

Institutul Naţional al Justiţiei anunţă evaluarea profesională complexă a formatorilor din reţeaua de formatori a Institutului.

Scopul evaluării: Evaluarea complexă a formatorilor din reţeaua de formatori este efectuată o dată la 2 ani şi are drept scop verificarea corespunderii performanţei formatorilor cerinţelor prevăzute de Statutul formatorului.

Procedura de evaluare       

Procedura de evaluare include două etape:

Prima etapă se realizează prin prisma:

· disponibilităţii formatorului de a participa la evaluare, expusă prin cerere scrisă și depusă după plasarea anunţului privind declanşarea evaluării complexe pe pagina web a Institutului;
· necesităţii de completare/actualizare a documentelor incluse în dosarul formatorului.

1. În termen de 30 de zile calendaristice din data publicării anunţului pe site-ul INJ, formatorul depune în anticamera Institutului cererea de participare la evaluarea complexă cu anexarea documentelor actualizate (copii ale documentelor personale – buletinul de identitate, un curriculum vitae; copii ale noilor documente care certifică perfecţionarea profesională în domeniul/domeniile de aplicabilitate, alte acte relevante postului).

2. În mod obligatoriu, fiecare formator va anexa un model de curriculum sau planul-scenariu pentru proces simulat sau o agendă pentru o activitate de formare continuă pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în calitate de formator în reţea. De asemenea, vor fi anexate materialele didactice elaborate de formator (prezentări ppt, studii de caz, speţe etc.).

În prima etapă, eliminatorie, Comisia decide admisibilitatea dosarelor de înscriere la evaluarea complexă sub aspectul respectării cerinţelor invocate la punctele 1 şi 2 din prezentul anunţ.

La expirarea termenului de 30 de zile din momentul plasării anunţului pe site-ul INJ, Comisia aprobă lista formatorilor admişi la etapa a II-a de evaluare complexă şi graficul de desfăşurare a prezentării/susţinerii secvenţei demonstrative.

Graficul de desfăşurare a prezentării/susţinerii secvenţei demonstrative se publică pe pagina web a Institutului şi, concomitent, se aduce la cunoştinţa formatorilor prin e-mail sau, după caz, prin telefonogramă. În cadrul acestei proceduri, Comisia, prin hotărâre, poate elibera de la prezentare/susţinerea secvenţei demonstrative persoanele notorii, care, în urma evaluării periodice au fost înalt apreciate, deţin grade ştiinţifice, titluri didactice, au colaborat efectiv cu INJ, au contribuit cu materiale de instruire şi s-au integrat activ în activităţile de formare în domeniu.

Etapa a doua – evaluarea formatorului de către Comisia permanentă de concurs.

1. În cea de a doua etapă, evaluarea complexă se va realiza prin prezentarea/susţinerea în faţa Comisiei permanente de concurs a unei secvenţe demonstrative de curs/seminar (la formarea iniţială sau la formarea continuă) cu o durată de la 30 până la 45 min. pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în reţeaua de formatori. Comisia va evalua formatorul în baza fişei de evaluare a secvenţei demonstrative (Anexa nr.3 la Statutul formatorului).

2. În urma evaluării, Comisia permanentă de concurs:

a) aprobă lista finală a formatorilor care au participat la etapa a II-a de evaluare complexă şi rezultatele acesteia;

b) aprobă lista formatorilor care au obţinut nota medie finală între 8 şi 10 pentru validare şi menţinerea acestora în reţeaua de formatori;

c) aprobă lista formatorilor care au fost evaluaţi cu punctajul între nota medie finală 6 şi 7,9 şi care sunt obligaţi, conform Metodologiei, să participe la un curs de formare formatori instituţionalizat;

d) aprobă lista formatorilor care au obţinut punctajul sub nivelul minim 6 al Metodologiei şi care urmează a fi excluşi din reţeaua de formatori;

e) aprobă lista formatorilor care nu s-au prezentat la interviu şi care urmează a fi excluşi din reţeaua de formatori.

3. Hotărârea Comisiei, împreună cu materialele anexate, se transmit Consiliului Institutului, pentru validare.

4. Consiliul Institutului poate invalida formatorul inclus în lista Comisiei pentru validare dacă pe parcursul procedurii au apărut elemente de incompatibilitate cu calitatea de formator, şi, respectiv, îl exclude din reţeaua de formatori.

Lista formatorilor pentru evaluarea complexă