Revista INJ (The Journal of the National Institute of Justice)

Revista Institutului Național al Justiției (ISSN 1857-2405)

 

Revista Institutului Național al Justiției, publicație științifico-practică, informativă și de drept acreditată în Categoria „B”, recenzată și declarată cu Acces Deschis.

 

ISSN 1857-2405

Tirajul – 200 exemplare.

Periodicitatea – trimestrial.

Limba de publicare – româna, deschisă pentru publicaţii în limbile engleză, franceză şi rusă.

Versiunea online: https://www.inj.md/ro/revista-inj

Fondator – Institutul Național al Justiției.

Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1.

 

Revista Institutului Naţional al Justiţiei a fost înregistrată în 2007 ca publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi de drept. Prin Hotărârea nr. 3 din 30 ianuarie 2014 „Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil”,  Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare au decis: „Se include în lista revistelor Categoriei C Revista Institutului Naţional al Justiţiei, fondator: Institutul Naţional al Justiţiei, profilul: drept”. Ca publicație științifică, Revista INJ are menirea să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase în scopul aplicării lor în domeniul dreptului.

Institutul Național al Justiției, fondatorul și editorul publicației, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la „Revista Institutului Național al Justiției”, care se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice din domeniul dreptului.

Creative Commons License
Journal of the National Institute of Justice by National Institute of Justice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Articolele științifice sunt supuse unei recenzări duble și oarbe.

Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.

Tot conținutul Revistei Institutului Național al Justiției este indexat și arhivat în Instrumentul Bibliometric Național.

Totodată, Revista este membru Crossref 

și este inclusă în bazele de date internaționale HeinOnline, DOAJ și Copernicus (ICV 2021 = 91.78).

                

Revista Institutului Naţional al Justiţiei este distribuită gratuit, în primul rând - tuturor judecătoriilor şi procuraturilor din R. Moldova, unor centre ştiinţifice naționale și internaționale.

Alăturat, găsiți componența Colegiului de redacție, Declarația privind Accesul Deschis care respectă definiția Inițiativei Accesului Deschis de la Budapesta (Budapest Open Access Initiative, BOAI), precum și cerințele de tehnoredactare a articolelor științifice.

 

Condiţii de publicare

 

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009. Autorii urmează să prezinte articolele cu două luni înainte de apariția numărului următor. 

© Institutul Național al Justiției.

Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparține autorului. Opinia redacției nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.

 

 

The Journal of the National Institute of Justice (ISSN 1857-2405)

 

The Journal of the National Institute of Justice, scientific, practical, informative and accredited with "B" category, reviewed and declared with Open Access.

 

ISSN 1857-2405

Edition of - 200 copies.

Periodicity - quarterly.

Publishing language - romanian, open for publications in english, french and russian.

Online version: https://www.inj.md/en/revista-inj

Founder - National Institute of Justice.

Legal address: mun. Chisinau, str. Serghei Lazo, 1.

 

The Journal of the National Institute of Justice was registered in 2007 as a scientific, practical, informative and legal publication. By the Decision no. 3 of January 30, 2014 "On the results of evaluation and classification of scientific journals", the Supreme Council for Science and Technological Development of the ASM and the National Council for Accreditation and Attestation decided: "To be included in the list of Category „C” the Journal of the National Institute of Justice, founder: National Institute of Justice, field of law". As a scientific publication, The Journal of the National Institute of Justice is meant to reflect the modern scientific phenomenon and its development, to promote valuable fundamental and applied researches for their practical implementation in the field of law.

The National Institute of Justice, the founder and publisher of the publication, supports the Open Access policy and undertakes the obligation to provide access to the "Journal of the National Institute of Justice", which is a scientific publication with Open Access, being an alternative for publishing and promoting scientific results in the field of law.

Creative Commons License
Journal of the National Institute of Justice by National Institute of Justice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights on published articles belong to the authors.

Scientific papers are subject to a double and blind review.

There is no remuneration for publishing articles or for reviewing them.

All content of the National Institute of Justice Journal is indexed and archived in the National Bibliometric Instrument. At the same time the Journal of the National Institute of Justice is a member of Crossref

and is included in HeinOnline, DOAJ  and Copernicus (ICV 2021 = 91.78databases.

               

The Journal of the National Institute of Justice is distributed free of charge, first of all - to all Moldovan courts and prosecutors' offices, to national and international scientific centers.

Above on this page, you will find the composition of the Editorial Board, the Open Access Statement that complies with the definition of the Budapest Open Access Initiative (BOAI), and the requirements for editing scientific articles.

 

Publication conditions

The authors will comply with the criteria set out in the Regulation on the Evaluation and Classification of Scientific Journals, approved by the Decision of CSŞDT of the AŞM no. 196 of 18.10.2012 and the Guide on the PhD Thesis and Self-Referencing, approved by the CNAA Attestation Commission's Decision, no. AT03 / 11 of April 23, 2009.

© National Institute of Justice.

The responsibility for each published text belongs to the author. The editorial opinion does not always coincide with the opinion of the authors.