Instruire continuă

Instruirea continuă a beneficiarilor Institutului Naţional al Justiţiei este una dintre atribuțiile de bază ale INJ și constă în formarea profesională de înaltă calitate a judecătorilor, procurorilor și altor specialiști din sistemul justiției pentru eficientizarea, sporirea independenței și integrității actului de justiţie în Republica Moldova.

INJ organizează cursuri de formare continuă pentru următoarele categorii de beneficiari:

  • judecători,
  • procurori,
  • grefieri,
  • asistenţi judiciari,
  • şefi de secretariate ale instanțelor judecătorești,
  • consultanți ai procurorului,
  • consilieri de probaţiune,
  • avocaţi care asigură asistenţă juridică garantată de stat,
  • alte persoane care activează în sectorul justiţiei.

Institutul Naţional al Justiţiei organizează formarea profesională continuă a beneficiarilor conform planurilor de formare continuă (modulare) aprobate anual de către Consiliul INJ până la 30 noiembrie al anului anterior desfășurării cursurilor de formare.

Judecătorii și procurorii în funcție au obligaţia de a se instrui cel puțin 40 de ore pe an, dintre care 24 de ore trebuie să fie acumulate în cadrul instruirilor de profil/specialitate. Numărul de ore de formare continuă pe care trebuie să le acumuleze anual grefierii, asistenții judiciari, șefii secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanții procurorului, consilierii de probațiune și avocații care acordă asistență juridică garantată de stat se stabilește de Consiliul INJ în funcție de posibilitățile și resursele organizaționale ale INJ.

Activitățile de formare din planuri sunt incluse în Sistemul informațional (SI) al INJ. Judecătorii și procurorii au acces direct și personal la SI al INJ, având astfel oportunitatea de a-și selecta semestrial traseul educațional, înscriindu-se on-line, în limita locurilor disponibile, și însumând între 40-80 ore de instruire pe an.

Formarea continuă este realizată de formatorii incluşi în reţeaua de formatori. Pe lângă acești formatori, la activităţile de formare continuă se invită și formatori ocazionali, specialişti cu competenţe profesionale în anumite domenii de interes particular.

După finalizarea activității de formare, fiecărui participant îi este generat în mod electronic în SI al INJ un certificat de participare, având număr individualizat de identificare. Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, precum și Colegiile specializate de pe lângă instituțiile respective au acces direct la SI al INJ în programul activităților de formare a judecătorilor și, respectiv, procurorilor și consultanților procurorului (CSP).

Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor se realizează ţinându-se cont de necesitatea specializării lor, fiind pus accentul pe dezvoltarea de competenţe profesionale aplicate prin abordarea multidisciplinară, bazate pe o înaltă etică profesională, pe dobândirea unor tehnici şi abilităţi non-juridice, pe unificarea practicii judiciare în domeniile prioritare, pe formarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional.