Cerințe de tehnoredactare

CERINȚE DE TEHNOREDACTARE
a articolelor științifice prezentate pentru
REVISTA INSTITUTULUI NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
 
Articolul ştiinţific trebuie să aibă un înalt nivel de generalizare, să conţină rezultate originale, neabordate anterior, cu menţionarea oportunităţii studierii problemei respective.
Articolul ştiinţific poate avea unul sau mai mulţi autori, dar nu mai mult de 3 autori.
Volumul articolului (5-12 pagini) trebuie scris clar, fără corectări şi să conţină data prezentării.
Materialul cules la calculator în editorul Word (la interval 1,5, corp – 12, folosind formatul A4 cu margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm) se prezintă în format electronic împreună cu un exemplar imprimat (cu contrast bun), semnat de toţi autorii.
Pentru  relaţii  suplimentare  se  indică  adresa  completă  de  contact  a  autorului  corespondent (telefoanele de contact, e-mail).
Autorii acordă Revistei Institutului Național al Justiției dreptul exclusiv de publicare.
 
Componentele structurale ale articolului științific:
 • Titlu
 • Numele și prenumele autorului (autorilor)
 • Sumar
 • Cuvinte-cheie
 • Expunerea conţinutului de bază
 • Rezultatele şi interpretarea lor
 • Concluzii
 • Referinţele bibliografice.
Articolul științific poate include figuri, fotografii și tabele. Acestea se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text sau, dacă autorii nu dispun de mijloace tehnice necesare, pe foi aparte, indicându-se locul plasării lor în text.
Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.
 
TITLUL (se culege cu majuscule BOLD CAPS, centered) se indică în limba de scriere a articolului şi în limba engleză.
Exemplu:
în limba română - ABUZUL DE PUTERE SAU ABUZUL DE SERVICIU: DELIMITAREA ILICITULUI PENAL DE CEL CONTRAVENŢIONAL
în limba engleză - ABUSE OF POWER OR ABUSE OF SERVICE: DEMARCATION OF CRIMINAL AND CONTRAVENTION ILICIT
Titlul articolului ştiinţific trebuie să înglobeze conţinutul minimal al lucrării, având un caracter sumativ, concluziv, conținând noţiuni exacte, care nu lasă loc ambiguităţilor. Vor fi respinse articolele  științifice  ce  au  titluri  precum  „Consideraţii  generale  asupra…”,  „Unele  aspecte…”,
„Observaţii asupra…”, „Câteva consideraţii …”, „Probleme ale…”, „Cercetări asupra…”, deoarece ele denotă lipsa de exactitate. În titlu trebuie arătate ce aspecte, ce fel de consideraţii, ce probleme se abordează.  Se  recomandă  a  evita  redundanţele  (surplus  de  informaţie  faţă  de  strictul  necesar):
„Studiu experimental asupra….”, „Abordări teoretico-practice privind…” .
 
NUMELE şi PRENUMELE AUTORULUI (AUTORILOR) (se culege cu majuscule) trebuie să fie însoțit de afilierea (instituţia în care activează) și, după caz, de titlurile științifice și didactice ale autorului.
 
REZUMATUL (în limbile română şi engleză)* se scrie cu claritate, la diateza activă, la timpul prezent (timpul trecut se utilizează numai la descrierea modului de manipulare a variabilelor), conţinând în jurul la 75-100 cuvinte sau 20 de rânduri.
 
CUVINTELE-CHEIE (în limbile română şi engleză)* vizează 7-10 cuvinte.
 
CONȚINUTUL DE BAZĂ al articolului este prezentat astfel ca să se evidenţieze părțile introductivă, retrospectivă și interpretativ-creativă.
 
CONCLUZIILE articolului expun esenţa subiectului abordat, aplicabilitatea rezultatelor şi deschiderile de perspectivă în domeniul vizat.
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate. Dacă sunt citate anumite părți ale sursei, după indicele bibliografic se indică și pagina ori paragraful/articolul (de exemplu: în cazul unei publicații [2, p.7]; în cazul hotărârilor CtEDO [3, §55]; în cazul actelor legislative [6, art.21]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordine alfabetică, cu divizarea conform originii (română, rusă, engleză etc.) cu păstrarea numerotării unice.
Sursele bibliografice se prezintă în modul următor:
 • Acte legislative
Codul civil al Republicii Moldova. Nr.1107 din 6 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86/661. În vigoare din 12 iunie 2003.
Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului. Nr.263 din 27.10.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181/867. În vigoare din 30.06.2006.
 • Jurisprudență / Hotărâri explicative ale Plenului CSJ a RM
Decizia Secţiei penale a Tribunalului Suprem al României, nr.467 din 6 martie 1980. În: Culegere de Decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1980. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1982. 375 p.
Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 26 februarie 2014. Dosarul nr.1ra- 436/2014. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=1610 (vizitat 24.09.2015).
Case    of    Seliverstov     v.    Russia.    ECHR,    25    december    2008,    final    25    april    2008.
Affaire  Gorodnitchev  c.  Russie.  CEDH,  24.05.2007.  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ search.aspx?i=001-80611 (vizitat 13.06.2015).
Speța  Angelova  şi  Iliev  c.  Bulgariei,  hotărârea  din  26.07.2007,  definitivă  din  26.10.2007. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81906 (vizitat la 25.04.2015).
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „privind sentinţa judecătorească”, nr.5 din 19.06.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.1, p.14-16.
 • Cărţi tipărite (manuale, note de curs, cursuri universitare etc.) şi publicaţii monografice
- cu un singur autor: Popov R. Subiectul infracţiunilor prevăzute în capitolele XV şi XVI ale Codului penal: Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2012. 315 p.
- cu doi autori: Copețchi S., Hadârca I. Calificarea infracțiunilor: Note de curs.  Chişinău:
Tipografia Centrală, 2015. 352 p.
- cu trei autori: Рахметов С.М., Кременцов С.А., Колкобаев М.О. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Алматы: ТОО «Баспа», 1998. 80 c.
- cu mai mult de trei autori: Barbăneagră A. ş.a. Codul Penal al Republicii Moldova: Comentariu. (Legea nr.985-XVI din 18.04.2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-79/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor naţionale). Chişinău: Sarmis, 2009. 860 p.
 • Articole în reviste
Bujorean D. Principiul legalităţii incriminării în contextul infracţiunilor contra demnităţii. În: Themis, 2010, nr.2-3, p.40-52.
 • Articole în materiale/teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane, congrese
Osmochescu N. Aplicarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană în ordinea juridică internă a Republicii Moldova: Aspecte teoretico-practice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Rolul ştiinţei şi educaţiei în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”, eveniment dedicat aniversării a 60 de ani ai academicianului Valeriu Canţer: Chişinău, 5 februarie 2015. Iaşi: Vasiliana '98, 2015, p.73-79.
 • Contribuții în recomandări metodologice, indicații metodice etc.
Eșanu A. Analiza juridico-penală a infracţiunilor de tortură şi tratament inuman sau degradant. În: Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant: (de uz intern). Chişinău: Imprint Star, 2014, p.29-48.
 • Surse electronice
Civil and Political Rights, Including The Questions of Torture And Detention Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. Report of the Special Rapporteur on the question of torture, Manfred Nowak, 23 December 2005. http://www.refworld.org/docid/441181ed6.html (vizitat 14.06.2015).
 • Teze de doctorat
Ciobanu O. Fundamente teoretico-practice în controlul vamal / Autoreferat al tezei de doctor în drept. Chişinău, 2015.
Poalelungi M. Obligațiile pozitive și negative ale statului prin prisma Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale / Autoreferat al tezei de doctor habilitat în drept. Chişinău, 2015.
 
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.
Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
 
*Dacă limba de scriere a articolului nu este româna sau engleza, atunci autorul va prezenta 3 rezumate însoțite de cuvintele-cheie: în limbile română, engleză și limba de scriere a articolului.