Activitate didactico-metodică

Un rol important la realizarea formării iniţiale şi continue în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei îi revine activităţii didactico-metodice şi cercetări. Reieşind din prevederile legale şi normative interne, Secţia didactico-metodică şi cercetări asigură managementul activităţilor aferente procesului didactico-metodic şi cercetări în cadrul INJ, care include:

 • Organizarea şi monitorizarea procesului didactico-metodic în INJ.
 • Proiectarea curriculară, elaborarea planurilor de formare iniţială şi continuă şi asigurarea implementării lor.
 • Acordarea suportului metodic formatorilor în procesul de realizare/actualizare şi implementare a curriculumurilor disciplinare și a materialelor de instruire în scopul pregătirii practice şi teoretice a audienţilor prin utilizarea tehnologiilor didactice moderne, a metodelor interactive şi participative de formare ce decurg din principiile educaţiei adulţilor.
 • Acordarea suportului metodic, coordonarea, după caz, a agendelor de formare continuă în scopul evidenţierii obiectivelor generale urmărite, a competenţelor care trebuie dezvoltate prin tematica formulată, a metodelor de formare care urmează a fi utilizate în realizarea obiectivelor etc.
 • Asigurarea calităţii procesului didactico-metodic şi elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii predării de către formatori şi a procesului de instruire.
 • Dirijarea activităţii de elaborare şi utilizare a documentelor şi materialelor didactico-metodice necesare, de elaborare a manualelor/suporturilor de curs, suporturilor/îndrumarelor metodice, după caz – planificarea editării acestora şi a altor materiale didactice necesare procesului de formare şi celui educaţional.
 • Selectarea colecţiei de carte, literatură, documente în conformitate cu  profilul bibliotecii şi cu necesităţile beneficiarilor Institutului, precum şi asigurarea Institutului cu material didactic necesar pentru formarea iniţială şi continuă.
 • Efectuarea de studii în domeniul teoriei şi practicii judiciare, în funcţie de evoluţia reformei judiciare şi de necesitatea creării unui suport metodologic adecvat pentru desfăşurarea ei.
 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor de evaluare a necesităţilor de formare şi a calităţii programelor de formare, evaluarea periodică a prestaţiei formatorului, acordarea suportului metodologic în realizarea tehnologiilor de evaluare.
 • Identificarea necesităților de formare a audienților/beneficiarilor formării inițiale și continue în cadrul INJ, ţinându-se cont şi de evoluţia cadrului legislativ şi a practicii judiciare în domeniu, de reformele instituţionale în conformitate cu actele strategice naţionale şi interne şi cu planurile de realizare a acestora, de tendinţele de armonizare juridică la nivel european.
 • Întocmirea de rapoarte/informaţii cu recomandări generalizate în vederea perfecţionării programelor de formare iniţială şi continuă, a curriculumurilor disciplinare.
 • Participarea la elaborarea strategiilor INJ, întocmirea proiectelor de modificări/completări ale actelor interne ale Institutului, ale avizelor la proiectele de legi şi la alte acte normative adresate Institutului, participarea în comisii şi grupuri de lucru ce ţin de domeniile de activitate.