În atenția formatorilor!

06. 06. 2017

Institutul Naţional al Justiţiei anunţă evaluarea profesională complexă a formatorilor din reţeaua de formatori.

Scopul evaluării: Evaluarea complexă a formatorilor din reţeaua de formatori este efectuată o dată la 2 ani şi are drept scop verificarea corespunderii performanţei formatorilor cerinţelor prevăzute de Statutul formatorului.

  Procedura de evaluare include două etape.

 

  Prima etapă se realizează prin prisma:

  • disponibilităţii formatorului de a participa la evaluare, prin cerere scrisă depusă după plasarea anunţului privind declanşarea evaluării complexe pe pagina web a Institutului;
  • necesităţii de completare/actualizare a documentelor incluse în dosarul formatorului.

1.    În termen de 30 de zile calendaristice din data publicării anunţului pe site-ul INJ, formatorul depune în anticamera Institutului cererea de participare la evaluarea complexă cu anexarea documentelor actualizate (copii ale documentelor personale – buletinul de identitate, un curriculum vitae; copii ale noilor documente care certifică perfecţionarea profesională în domeniul/domeniile de aplicare, alte acte relevante postului).

2.    În mod obligatoriu, fiecare formator va anexa un plan de curs sau seminar pentru formarea iniţială şi o agendă pentru o activitate de formare continuă pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în reţea în calitate de formator.

În prima etapă eliminatorie, comisia decide admisibilitatea dosarelor de înscriere la evaluarea complexă sub aspectul respectării cerinţelor invocate la punctele 1 şi 2 din prezentul anunţ.

La expirarea termenului de 30 de zile din momentul plasării anunţului pe site-ul INJ, Comisia aprobă lista formatorilor admişi la etapa a II-a de evaluare complexă şi graficul de desfăşurare a prezentării/susţinerii secvenţei demonstrative.

Graficul de desfăşurare a susţinerii secvenţei demonstrative se publică pe pagina web a Institutului şi, concomitent, se aduce la cunoştinţa formatorilor prin e-mail sau, după caz, prin telefonogramă. În cadrul acestei proceduri, comisia, prin hotărîre, poate elibera de la susţinerea secvenţei demonstrative persoanele notorii, care, în urma evaluării periodice, au fost înalt apreciate, deţin grade ştiinţifice, titluri didactice, au colaborat efectiv cu INJ, au contribuit cu materiale de instruire şi s-au integrat activ în activităţile de formare în domeniu.

 

   Etapa a doua – evaluarea formatorului de către Comisia permanentă de concurs

1. În cea de a doua etapă, evaluarea complexă se va realiza prin susţinerea în faţa Comisiei permanente de concurs a unei secvenţe demonstrative de curs/seminar (la formarea iniţială sau la formarea continuă) cu o durată de la 30 pînă la 45 min. pe o temă la liberă alegere din domeniul/disciplina pentru care este inclus în reţeaua de formatori. Comisia va evalua formatorul în baza fişei de evaluare a secvenţei demonstrative (Anexa nr.3 la Statutul formatorului).

2. Evaluarea complexă a formatorului se va efectua de către Comisia permanentă de concurs, în conformitate cu Metodologia de evaluare a calităţii programelor de formare din cadrul Institutului, Statutul formatorului, prevederile cărora se aplică în mod corespunzător.

3. În urma evaluării, Comisia permanentă de concurs:

a) aprobă lista finală a formatorilor care au participat la etapa a II-a de evaluare complexă şi rezultatele acesteia;

b) aprobă lista formatorilor care au obţinut nota medie finală între 8 şi 10 pentru validare şi menţinerea acestora în reţeaua de formatori;

c) aprobă lista formatorilor care au fost evaluaţi cu punctajul între nota medie finală 6 şi 7,9 şi care sunt obligaţi, conform Metodologiei, să participe la un curs de formare formatori;

d) aprobă lista formatorilor care au obţinut punctajul sub nivelul minim 6 al Metodologiei şi care urmează a fi excluşi din reţeaua de formatori;

e) aprobă lista formatorilor care nu s-au prezentat la evaluarea complexă şi care urmează a fi excluşi din reţeaua de formatori.

4. Formatorii pot fi excluşi din reţea în cazul obţinerii punctajului sub nivelul minim 6 în urma evaluării complexe sau în cazul neprezentării la evaluarea complexă.

5. Hotărîrea comisiei, împreună cu materialele anexate, se transmit Consiliului Institutului, pentru validare.

6. Consiliul Institutului poate invalida formatorul inclus în lista Comisiei pentru validare dacă, pe parcursul procedurii, au apărut elemente de incompatibilitate cu calitatea de formator, şi, respectiv, îl exclude din reţeaua de formatori.