ANUNŢ

30. 09. 2011

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunță concurs pentru completarea rețelei de formatori la unele domenii de drept:

·         Drept civil;
·         Drept constituțional;
·         Drept contravenţional;
·         Drept execuțional;
·         Drept fiscal;
·         Drept vamal;
·         Dreptul muncii;
·         Drept succesoral;
·         Dreptul la un proces echitabil pe cauze penale și prezentarea cauzei;
·         Etica profesională a judecătorului;
·         Etica profesională a procurorului;
·         Particularităţile urmăririi penale şi judecării infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei;
·         Investigarea și judecarea infracțiunilor cibernetice;
·         Investigarea și judecarea infracțiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere;
·         Medierea
·         Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor civile;
·         Probațiunea;
·         Tehnologii informaţionale;
·         Traficul de ființe umane.
 
La concurs pot participa judecători, procurori, avocați, colaboratori ai sistemului penitenciar, cadre didactice din învăţămîntul universitar care au o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în specialitate, cunosc limba de stat, au o reputaţie profesională ireproşabilă.
 
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun personal, pînă la 30 septembrie 2011, la sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, anticamera, tel./fax.: 23-27-55.
 
La cerere se anexează următoarele documente:
a)      fişa personală de evidenţă a cadrelor;
b)      scrisoare de motivare;
c)      curriculum vitae;
d)     copia carnetului de muncă;
e)      certificatul de la locul de muncă;
f)       copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalente acestora;
g)      cazierul judiciar (exceptînd judecătorii, procurorii și colaboratorii sistemului penitenciar);
h)      o scrisoare de recomandare;
i)        un proiect de agendă la o temă din domeniul ales.
 
La dosar mai pot fi anexate copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut, lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate, alte acte.
 
Candidații care vor întruni condițiile indicate vor fi invitați la interviu, care se va desfăşura în şedinţă publică a Consiliului Institutului.