Consiliul

Consiliul este organul suprem de conducere al Institutului Național al Justiției.

 

Componența:

Consiliul este alcătuit din 13 membri, dintre care:

a) 7 membri desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri;

b) 4 membri desemnați de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor de diferite niveluri;

c) un membru desemnat de Ministerul Justiției;

d) un membru, profesor titular de drept, desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova.

Notă: Noua componentă a Consiliului INJ, conform art. 6 din Legea privind Institutul Național al Justiției, va fi formată după încetarea sau revocarea mandatului a trei membri ai Consiliului Institutului Național al Justiției, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii.

Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de 4 ani și poate fi reînnoit doar o singură dată.

Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Membrul Consiliului poate fi revocat de către autoritatea care l-a desemnat în cazul existenței circumstanțelor care exclud posibilitatea executării mandatului, precum și la cererea Consiliului, adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor.

Președintele Consiliului se alege prin vot secret din rândul membrilor Consiliului, pe durata mandatului. Președintele Consiliului poate fi revocat la cererea a o treime din numărul membrilor. Hotărârea de revocare a președintelui Consiliului se adoptă prin vot secret, cu votul a două treimi din numărul membrilor.

Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de către Institut.

Atribuții:

1) În domeniul organizării activităţii Institutului, Consiliul are următoarele atribuții de bază:

a) aprobă strategia de dezvoltare a Institutului, precum şi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia; 
b) aprobă Regulamentul de ordine interioară şi alte acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
c) aprobă structura, statul de personal şi efectivul-limită ale Institutului;
d) organizează concursul pentru suplinirea funcției de director;
e) numeşte şi eliberează din funcţie directorul şi directorul adjunct în condiţiile art. 9;
f) dispune interimatul funcţiei de director sau al celei de director adjunct, în caz de vacanţă a funcţiei, până la suplinirea funcţiei vacante, în modul stabilit de lege;
g) aprobă Statutul formatorilor;
h) aprobă rezultatele concursului pentru selectarea formatorilor;
i) aprobă şi prezintă Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, proiectul de buget al Institutului;
j) autorizează acorduri/memorandumuri de cooperare cu instituţii similare din alte state şi de contribuţie a donatorilor;
k) aprobă, anual, până la 31 iulie, raportul de activitate al Institutului, care se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi Ministerului Justiţiei pentru informare şi se plasează pe pagina web oficială a Institutului;
l) aprobă Metodologia de evaluare a calităţii programelor de formare.

2) În domeniul asigurării formării iniţiale a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, a formării continue a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi al organizării examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, Consiliul are următoarele atribuții de bază:

a) aprobă, anual, până la 31 martie, ţinând cont de mijloacele disponibile și de propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor, numărul de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în anul următor; 
b) aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror;
c) aprobă componenţa Comisiei pentru examenele de admitere, a Comisiei pentru examenele de absolvire şi a Comisiei de contestaţii;
d) aprobă rezultatele concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, precum şi listele candidaţilor pentru formarea iniţială care au promovat concursul;
e) aprobă, anual, până la 1 septembrie, planul de formare inițială şi curriculum-urile disciplinare pentru cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror;
f) validează rezultatele examenului de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror şi ale examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă;
g) aprobă metodologiile de determinare a necesităţilor de formare iniţială şi continuă;
h) aprobă, anual, până la 30 noiembrie, planurile de formare continuă;
i) aprobă modelul atestatului pentru cursurile de formare iniţială, al certificatului pentru cursurile de formare continuă şi al certificatului ce atestă susținerea examenului în fața Comisiei pentru examenele de absolvire de către persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă;
j) aprobă, anual, până la 30 noiembrie, planul de formare a formatorilor.

3. Consiliul are următoarele atribuții de bază ce ţin de formarea iniţială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei:

a) aprobă planurile de formare iniţială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei;
b) aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi condiţiile de desfăşurare a formării iniţiale şi continue a altor persoane care activează în sectorul justiţiei.

4. Consiliul exercită și alte atribuții care rezultă din Legea cu privire la Institutul Național al Justiției.

Pentru adoptarea hotărârilor în chestiunile prevăzute la alin. (1) lit. l) și la alin. (2) lit. b), e), h), i) şi j) este obligatorie consultarea opiniei Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Ministerului Justiţiei și a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
Pentru adoptarea hotărârilor în chestiunea prevăzută la alin. (2) lit. a) este obligatorie consultarea opiniei Consiliului Superior al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Procurorilor, iar pentru adoptarea hotărârilor în chestiunile prevăzute la alin. (3) este obligatorie consultarea opiniei organelor de autoadministrare a profesiilor conexe sistemului justiției.

 

Ședințe:

Consiliul se convoacă în ședințe ordinare o dată în trimestru.

Consiliul se convoacă în ședințe extraordinare la cererea președintelui Consiliului sau a o treime din membri. Data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi, proiectele documentelor ce urmează a fi adoptate şi materialele aferente acestora se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă. În cazul şedinţelor extraordinare, materialele se aduc la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă.

Ședințele Consiliului sunt prezidate de președintele Consiliului. În lipsa președintelui, ședința este prezidată de membrul desemnat de președintele Consiliului sau, după caz, de membrul ales din rândul celor prezenți la ședință.

Şedinţele Consiliului sunt publice. La cererea motivată a preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 5 membri ai acestuia, Consiliul poate decide ca şedinţa să fie închisă. Şedinţele au caracter deliberativ dacă participă majoritatea membrilor acestuia.

Directorul este obligat să asiste la ședințele Consiliului, având drept de vot consultativ.

La cererea președintelui Consiliului sau a o treime din membrii acestuia, la ședințele Consiliului pot asista reprezentanți ai instituțiilor donatoare și experți invitați.

Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului și se semnează de președintele acestuia. Hotărârile în privinţa programelor de instruire a judecătorilor şi procurorilor se consideră adoptate dacă pentru acestea au votat majoritatea membrilor Consiliului din rândul judecătorilor, respectiv din rândul procurorilor.

Lucrările ședințelor Consiliului sunt consemnate într-un proces-verbal, care se semnează de către președinte și secretar.

Toate hotărârile adoptate de Consiliu se plasează pe pagina web oficială a Institutului. Regulamentele aprobate de Consiliu în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 4  se publică și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.