Director

 
 
Conform Hotărârii Consiliului INJ nr. 16/8 din 26 noiembrie 2021, interimatul funcției de Director INJ va fi exercitat de Ecaterina POPA, șefa Direcției instruire și cercetare din cadrul INJ, începând cu data de 1 decembrie 2021 până la suplinirea funcției vacante.
 
Director
Directorul este ales pe bază de concurs, din rândul persoanelor care au diplomă de studii superioare complete în drept, administraţie publică sau management, fie echivalentul acesteia, şi ale căror calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 7 ani sunt corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor Institutului.

Directorul se numeşte în funcţie de către Consiliu pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive.

Directorul îşi încetează activitatea la expirarea mandatului, în caz de demisie sau de deces. Directorul poate fi revocat, în baza hotărârii Consiliului, la propunerea a o treime din numărul membrilor Consiliului în cazurile de încălcare gravă a legislaţiei, de constatare a calificării insuficiente sau a comiterii sistematice de abateri disciplinare.

Atribuţii:

a) reprezintă Institutul în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
b) asigură activitatea organizatorică a Consiliului;
c) organizează îndeplinirea hotărârilor Consiliului;
d) numeşte în funcţie formatorii după aprobarea de către Consiliu a rezultatelor concursului pentru suplinirea acestor posturi;
e) asigură elaborarea Regulamentului de ordine interioară al Institutului şi a altor acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
f) emite ordine de înmatriculare, promovare şi exmatriculare a audienţilor cursurilor de formare iniţială;
g) asigură elaborarea şi îndeplinirea planurilor de formare; 
h) organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Institutului și a patrimoniului public aflat în gestiune;
i) asigură elaborarea proiectului de buget al Institutului şi îl prezintă Consiliului spre aprobare; 
j) asigură elaborarea raportului anual de activitate a Institutului și îl prezintă Consiliului pentru aprobare;
k) asigură elaborarea proiectului statului de personal şi a proiectului efectivului-limită al Institutului;
l) numește și eliberează din funcţie personalul administrativ şi auxiliar al Institutului;
m) încheie acorduri/memorandumuri, autorizate de Consiliu, de cooperare cu instituţii similare de peste hotare şi de contribuţie a donatorilor, întreţine relaţii cu organismele internaţionale în problemele ce ţin de competenţa Institutului, cu aprobarea ulterioară de Consiliu;
n) exercită alte atribuţii necesare bunei organizări şi desfăşurări a activităţii Institutului.