Funcție vacantă: Șef Secție instruire continuă

26. 12. 2022

Institutul Național al Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante:

Șef Secție instruire continuă din cadrul Direcției instruire și cercetare

(1 funcție perioadă nedeterminată)

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de șef Secția instruire continuă, include:

– competiția dosarelor;

– proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 •  elaborarea și implementarea propunerilor de modificări și actualizări ale actelor normative ce țin de activitatea formării continue;
 •  asigurarea elaborării Programului de formare continuă anual în baza necesităților identificate de Secția didactico-metodică și formare formatori, ulterior, a planurilor calendaristice semestriale şi prezentarea spre avizare/aprobare;
 •  asigurarea implementării actelor strategice naționale și interne ce țin de formarea continuă;
 •  conlucrarea cu formatorii, beneficiarii, subdiviziunile structurale și cu instituțiile aferente formării continue;
 •  identificarea/selectarea formatorilor pentru instruirea continuă, atât din rețeaua de formatori, cât şi a celor ocazionali;
 •  asigurarea elaborării de către formatori a agendelor cursurilor de instruire, precum şi a materialelor didactice în domeniul instruirii continue;
 •  monitorizarea desfășurării/asigurării evaluării calității activităților de formare continuă;
 •  monitorizarea și asigurarea gestionării bazei de date a Sistemului Informațional cu privire la evidența activităților de formare continuă;
 •  monitorizarea gestionării bunurile oferite beneficiarilor formării continue;
 •  asigurarea transmiterii în arhivă a materialelor ce țin de activitatea secției conform nomenclatorului;
 •  participarea la evaluările periodice ale formatorilor conform Metodologiei în domeniu.

Condițiile de participare la concurs:

 •  studii superioare, de licenţă/echivalente în domeniul dreptului, managementului sau pedagogic;
 •  minimum 3 ani în domeniul juridic, managementului sau pedagogic;
 •  cunoaşterea legislaţiei din domeniul justiției;
 •  cunoaşterea proceselor de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor;
 •  cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
 •  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;
 •  cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cerere de participare la concurs conform Anexei nr. 1;
 • scrisoare de motivare și curriculumul vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare la cursuri de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md.

Data-limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2023, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119.

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs, informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www inj.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.

Salariul de funcție:

Conform Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare.