Declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua INJ

01. 11. 2023

Institutul Național al Justiției anunță declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua de formatori a Institutului.

Scopul evaluării constă în verificarea corespunderii performanței formatorilor cu cerințele prevăzute în Statutul formatorului. Aceasta este efectuată o dată la doi ani și se declanșează prin hotărârea Consiliului INJ (HC nr.12/9 din 30 octombrie 2023).

Procedura de evaluare. Evaluarea complexă include două etape.

Prima etapă se realizează prin prisma:

 • disponibilității formatorului de a participa la evaluare, expusă în formă scrisă, în urma plasării anunțului privind declanșarea evaluării complexe pe pagina web a Institutului;
 • necesității de completare/actualizare a documentelor incluse în dosarul electronic al formatorului.

Până pe data de 17 noiembrie 2023, formatorul va depune fizic sau în format online, pe adresa Institutului (inj@inj.gov.md), cererea de participare la evaluarea complexă, cu indicarea a maximum trei domenii de competență și anexarea cazierului judiciar.

În cadrul primei etape, Comisia decide admisibilitatea dosarelor de înscriere la evaluarea complexă sub aspectul respectării cerințelor menționate supra.

Cea de-a doua etapă a evaluării complexe este aplicabilă formatorilor care, în ultimii trei ani de la includerea în Rețea sau de la ultima evaluare complexă, au participat la cel puțin o activitate de instruire în cadrul INJ. Activitatea formatorului este evaluată în baza rezultatelor chestionarelor de evaluare a satisfacției beneficiarilor. În situația în care formatorul obține o evaluare mai joasă de 80%, Comisia de concurs și evaluare participă la activitățile de instruire pentru evaluarea prestației formatorului.

În situația în care formatorii, în ultimii trei ani de la includerea în Rețea sau de la ultima evaluare complexă nu au participat la nicio instruire în cadrul Institutului în calitate de formator, Comisia de concurs și evaluare îi va evalua în cadrul prezentării unei secvențe demonstrative de seminar, cu o durată de până la 30 min.,  pe o temă la liberă alegere din domeniul/domeniile pentru care sunt incluși în Rețea. Comisia de concurs și evaluare va evalua formatorul potrivit fișei de evaluare, prevăzută la Anexa nr. 3 la Statut, în baza următoarelor criterii:

 1. centrarea activităţii de formare pe obţinerea de abilităţi practice şi atitudini;
 2. segmentarea logică a conţinutului tematic;
 3. adecvarea metodelor de formare la obiectivele de învăţare şi la profilul grupului;
 4. respectarea caracteristicilor de învăţare la adulţi;
 5. logica şi corectitudinea exprimării în domeniul de specialitate;
 6. utilizarea resurselor materiale adecvate:
 7. gestionarea resurselor materiale adecvate:
 8. elemente de noutate în abordare şi informare;
 9. capacitatea de planificare, organizare şi evaluare a temei;
 10. capacitatea de a se autoevalua şi de a se forma continuu.

Graficul de desfășurare a etapei a doua pentru formatorii care se încadrează în categoria menționată supra (i.e. susținerea unei secvențe demonstrative de seminar cu o durată de maxim 30 min. pe o temă la liberă alegere din domeniul/domeniile pentru care sunt incluși în Rețeaua de formatori) se va publica pe pagina web a Institutului și, totodată, se va aduce la cunoștința formatorilor prin intermediul e-mail-ului sau, după caz, prin telefonogramă.

În urma evaluării complexe, Comisia de concurs și evaluare aprobă lista formatorilor care au promovat evaluarea și a celor care nu au promovat-o.

În caz de necesitate, Consiliul Institutului, la propunerea a cel puțin trei membri, poate invita candidatul la un interviu. Graficul de desfășurare a interviului va fi plasat pe pagina web oficială a INJ, cu înștiințarea persoanelor invitate. Interviul nu este public și are o durată de maxim 30 min. pentru fiecare candidat.

Hotărârea Comisiei de concurs și evaluare, împreună cu materialele anexate, se transmit Consiliului Institutului, pentru aprobare.

Consiliul Institutului poate invalida formatorul inclus spre aprobare în lista Comisiei de concurs și evaluare, dacă pe parcursul procedurii au apărut elemente de incompatibilitate cu calitatea de formator şi, respectiv, îl exclude din Rețea.

Date de contact: 

+ 373 76 07 68 98;

+ 373 22 22 81 85;

+ 373 22 23 27 55.