Concurs pentru suplinirea funcției vacante de Director al INJ

27. 01. 2020

Consiliul Institutului Național al Justiției anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de Director al INJ, care să asigure conducerea curentă a activităţii Institutului.

Directorul INJ are următoarele atribuţii principale:

 a. reprezintă Institutul în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
 b. asigură activitatea organizatorică a Consiliului și îndeplinirea hotărârilor Consiliului;
 c. numeşte în funcţie formatorii după aprobarea de către Consiliu a rezultatelor concursului pentru suplinirea acestor posturi;
 d. asigură elaborarea Regulamentului de ordine interioară al Institutului şi a altor acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
 e. emite ordine de înmatriculare, promovare şi exmatriculare a audienţilor cursurilor de formare iniţială;
 f. asigură elaborarea şi îndeplinirea planurilor de formare;
 g. organizează şi implementează sistemul de management financiar şi de control intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Institutului şi a patrimoniului public aflat în gestiune;
 h. asigură elaborarea proiectului de buget al Institutului şi îl prezintă Consiliului spre aprobare;
 i. 
asigură elaborarea raportului anual de activitate a Institutului şi îl prezintă Consiliului pentru aprobare;
 j
. asigură elaborarea proiectului statului de personal şi a proiectului efectivului-limită al Institutului;
 k
. numeşte şi eliberează din funcţie personalul administrativ şi auxiliar al Institutului;
 l.
 încheie acorduri/memorandumuri, autorizate de Consiliu, de cooperare cu instituţii similare de peste hotare şi de contribuţie a donatorilor, întreţine relaţii cu organismele internaţionale în problemele ce ţin de competenţa Institutului, cu aprobarea ulterioară de Consiliu; 
 m. exercită alte atribuţii necesare bunei organizări şi desfăşurări a activităţii Institutului.

La funcția de Director poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. deține diplomă de studii superioare complete în drept, administrație publică sau management, fie echivalentul acesteia;
 3. are o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în domeniul managerial sau al sistemului judiciar;
 4. cunoaște limba română, precum și o limbă de circulație internațională;
 5. nu are antecedente penale nestinse, precum și conflicte de interese cu activitatea desfășurată în instituție;
 6. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Se consideră avantaj dacă persoana care candidează la concurs deține titlul științific de doctor.

Dosarul de concurs cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs conform unei cereri model (anexa nr.1);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia actelor care atesta titlul științific;
 5. Curriculum Vitae cu includerea a cel puțin 2 persoane de referință (datele de contact a două persoane care vor accepta să fie contactate de către Consiliu INJ pentru confirmarea competențelor candidatului, dacă va fi cazul);
 6. scrisoarea de motivare (care pune în evidență experiența și abilitățile relevante postului);
 7. conceptul de dezvoltare instituțională a Institutului Național al Justiției (maxim 2 pagini);
 8. proiectul planului de acțiuni de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
 9. cazierul judiciar.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al Institutului depun dosarul personal în Secția resurse umane (str. Serghei Lazo, 1, bir. 101), în termen de 15 zile lucrătoare din ziua publicării anunțului.

Desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director va avea loc conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al INJ.

Date suplimentare la tel.: 022 22 81 87