Admiterea 2018

Înapoi la admiterea curentă

Institutul Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere pentru instruirea iniţială în perioada octombrie 2018 – aprilie 2020. La concurs sunt scoase 15 locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întrunește condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995 şi de Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016, în particular:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
 1. are capacitate deplină de exercițiu;
 1. are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 2. are diplomă de magistru/master în drept (pentru procurori);
 3. nu are antecedente penale;
 4. se bucură de o reputație ireproșabilă;
 5. cunoaște limba de stat;
 6. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
 7. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Persoanele care solicită admiterea la Institut pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în profesii de specialitate juridică: procuror, avocat, avocat parlamentar, notar, executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, consilier de probaţiune, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor notariale, formator titular sau cumular în domeniul dreptului în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cadru didactic titular în domeniul dreptului, personalul de specialitate juridică din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curţii Constituţionale, Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor, angajaţii direcţiilor/secţiilor juridice sau similarii acestora din cadrul altor autorităţi publice.

În vechimea în muncă se include doar perioada de muncă de după obținerea titlului de licențiat în drept.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online pe pagina web oficială a Institutului, începând cu 2 iulie până la 3 august 2018. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la telefonul: 076076684.

La cererea-tip de înscriere la concurs se anexează următoarele documente:

 1. copia de pe buletinul de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
 2. copia de pe diploma de licenţă în drept şi suplimentul sau de pe echivalentul acesteia;
 3. copia de pe diploma de magistru/master în drept şi suplimentul (dacă există);
 1. copia de pe diploma de doctor în drept (dacă există);
 2. copia de pe carnetul de muncă, după caz. Dacă în carnetul de muncă nu este indicată funcția pe care o deține solicitantul, suplimentar se va prezenta un document confirmator al funcției;
 1. certificatul de cazier judiciar detaliat;
 2. referinţa de la ultimul loc de muncă sau de studii.

Certificatul medical privind starea sănătății şi concluziile privitor la corespunderea exigențelor pentru exercitarea funcției se eliberează de Comisia specializată a Ministerului Sănătății după aprobarea listelor candidaților admiși la formare inițială, care se prezintă Institutului Național al Justiției.

Se admite participarea la Concurs a persoanelor care dețin diplome de licență în drept, eliberate de instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova. Persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate prezintă certificatul de recunoaștere şi echivalare a studiilor în modul stabilit.

 

 În atenția participanților la concursul de admitere 2018

 Calendar de desfășurare a concursului de admitere 2018

 Tematica concursului de admitere la INJ (2018) pentru proba scrisă test-grilă și pentru proba orală

 Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror

 Spețele pentru proba orală a examenului de admitere