Concurs pentru completarea Rețelei de formatori a INJ

01. 11. 2023

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 31 iulie 2023, a fost aprobat, în redacție nouă, Statutul formatorului

Cu scopul de a aplica noile prevederi și pentru a extinde resursa de bază – formatorii implicați în cadrul activităților de instruire, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea Reţelei de formatori a INJ. 

Rețeaua este compusă din profesioniști incluși în Registrul electronic al formatorilor Institutului, specializați în anumite domenii și implicați în procesul de instruire inițială, continuă, formare formatori, precum și în alte activități științifico-didactice și de cercetare, realizate sub egida Institutului.

Candidații pot indica de la unu până la trei domenii de competență. 

La concurs pot participa profesioniști din rândul judecătorilor, procurorilor, cadrelor didactice din învăţământul juridic superior, precum şi alți specialişti care activează în domenii ce fac obiect al cursurilor de instruire iniţială, instruire continuă și formare de formatori, organizate de Institut. Personalul de instruire pentru activitățile de formare inițială trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin cinci ani, iar pentru activitățile de instruire continuă – de minim șapte ani, să cunoască limba română, să aibă abilități de a planifica, a derula, a evalua și a revizui activități de formare și/sau programe de formare, precum și de a dezvolta competențe profesionale în cadrul Institutului. 

Formatorii INJ reprezintă un model de profesionalism, integritate și conduită etică pentru audienții și beneficiarii Institutului, contribuind direct la sporirea actului de justiție în Republica Moldova prin împărtășirea experienței și promovarea sistemului de valori și principii inerente funcțiilor de judecător și de procuror.

Misiunea formatorilor este de a participa activ la desfăşurarea programelor şi a activităţilor ce ţin de formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcţie şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, precum şi formarea iniţială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.

Competențele profesionale ale formatorului INJ pot fi vizualizate AICI.

Informațiile privind atribuțiile formatorilor INJ pot fi accesate AICI.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în format electronic, accesând următorul link: https://ilias.inj.md/goto.php?target=dcl_22443&client_id=injmoldova și trebuie să cuprindă:

a) Numele;

b) Prenumele;

c) Funcția deținută;

d) Vechimea în muncă (în ani);

e) Trei domenii de competență;

f) E-mail; 

g) Telefon;

h) Cererea de includere în Rețea (descărcați AICI);

i) Curriculum Vitae;

j) Scrisoare de motivare;

k) Copie act experiență profesională;

l) Copie documente studii superioare;

m) Cazier judiciar;

n) Certificate și alte acte relevante;

o) Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Cunoaşterea de către candidat a unei limbi străine de circulaţie internaţională, utilizarea tehnologiilor informaţionale, participarea la programe de instruire profesională, confirmate prin documente, deţinerea titlurilor ştiinţifice sau didactice, a lucrărilor publicate în domeniul în care candidatul va desfăşura activitatea de formare şi domenii conexe, participarea la cursurile de formare a formatorilor sau în domeniul formării adulţilor, constituie un avantaj.

În situația în care platforma electronică este nefuncțională, cu informarea Institutului, candidatul are dreptul de a prezenta dosarul în format electronic, pe e-mail-ul oficial al Institutului.

Calitatea de formator este obținută în urma selectării de către Comisia de concurs și evaluare și aprobării de către Consiliul Institutului. Candidații aprobați de Consiliul Institutului sunt incluși în Rețea.

Candidații vor fi selectați de Comisia de concurs și evaluare și aprobați pentru includerea în Rețea de către Consiliul INJ. În caz de necesitate, Consiliul Institutului, la propunerea a cel puțin trei membri, poate invita candidatul la un interviu. Graficul de desfășurare a interviului va fi plasat pe pagina web oficială a INJ, cu înștiințarea persoanelor invitate. Interviul nu este public și are o durată de maxim 30 min. pentru fiecare candidat.

Hotărârea Consiliului privind selectarea formatorilor în Rețea este publicată pe pagina web oficială a INJ.

Termenul de depunere a dosarului1-30 noiembrie 2023.

Date de contact: 

+ 373 76 07 68 98;

+ 373 22 22 81 85;

+ 373 22 23 27 55.