plan compilat calendaristic sem I 2023

PLAN CALENDARISTIC MODULAR DE FORMARE CONTINUĂ SEMESTRUL I, ÎN ANUL 2023 COMPILAT

Nr. crt Perioada Denumirea activităţii Categoria de participanţi Nr. partic. planificat Nr. partic. realizat Respons. delegare Respons. de organiz. Note
MODULUL INFRACŢIUNI ECONOMICE, DE CORUPŢIE ŞI CONEXE
1. 17-19 ianuarie Seminar: Investigația financiară și recuperarea activelor Procurori PA/Procurori PCCOCS/
Reprezentanți ARBI/SPCSB
25 4/4/5/3 OUP/4 CNA /6 alte categorii  PG INJ
IPRE
GIZ
 
2. 28 februarie -
2 martie
Seminar: Investigația financiară și recuperarea activelor Procurori PA, PCCOCS
Reprezentanți ARBI, SPCSB
25 4/3/4/4/4 CNA/1 avocat PG INJ
IPRE
GIZ
 
3. 3 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor economice Judecători
Procurori
15/15 8/14 CSM
PG
INJ  
4. 4 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de corupție și conexe Judecători
Procurori
15/15 6/12 CSM
PG
INJ  
5. 5 aprilie Seminar: Recuperarea bunurilor infracționale Judecători
Procurori
15/15 5/14 CSM
PG
INJ  
6. 6 aprilie Seminar: Procedura investigării și judecării cauzelor cu participarea avertizorilor de integritate Judecători
Procurori
15/15 9/12 CSM
PG
INJ  
7. 7 aprilie Atelier de lucru: Declararea averii și a intereselor personale. Soluționarea conflictului de interese. Testarea integrității Judecători
Procurori
15/15 12/15 CSM
PG
INJ  
 
  17-19 ianuarie Curs de instruire: Management instituțional și leadership Procurori 20 16/1 colaborator PG PG INJ
GIZ
 
  19-20 ianuarie Curs de instruire: Discursul public Procurori 20 18 PG INJ
GIZ
 
  24-26 ianuarie Curs de instruire: Management instituțional și leadership Procurori 20 17 PG INJ
GIZ
 
  1-2 februarie Curs de instruire: Discursul public Procurori 20 20 PG INJ
GIZ
 
  7-8 februarie Curs de instruire: Discursul public Procurori 20 15/1 colaborator PG PG INJ
GIZ
 
  7-9 februarie Curs de instruire: Management instituțional și leadership Procurori 20 19 PG INJ
GIZ
 
  14-15 februarie Curs de instruire: Discursul public Procurori 20 13 PG INJ
GIZ
 
  14-16 februarie Curs de instruire: Management instituțional și leadership Procurori 20 20 PG INJ
GIZ
 
 
  18 ianuarie Seminar: Interacțiunea dintre subiecții procesuali Judecători
Procurori
OUP
Avocați CNAJGS
10/10/10/10 9/11/8/13 CSM
PG
INJ
ABAROLI
 
  19 ianuarie Seminar: Interacțiunea dintre subiecții procesuali Judecători
Procurori
OUP
Avocați CNAJGS
10/10/10/10 2/11/8/10 CSM
PG
INJ
ABAROLI
 
MODULUL DREPTURILE OMULUI
8. 19-20 ianuarie Seminar: Particularitățile jurisprudenței privind discursul de ură prin prisma practicii juridice CEDO Judecători
Procurori
10/10 15/7 CSM
PG
INJ
CoE
 
9. 17 februarie Seminar: Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase Judecători
Procurori
15/15 3/13 CSM
PG
INJ
CoE
 
10. 27 februarie Seminar: Aspecte practice ale excepției de neconstituționalitate Judecători
Procurori
15/15 9/14 CSM
PG
INJ  
11. 4 aprilie Seminar: Evoluțiile recente ale jurisprudenței CEDO Judecători
Procurori
15/15 12/14 CSM
PG
INJ  
12. 5 aprilie Seminar: Convenția europeană a drepturilor omului, aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă. Principiile interpretării și aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică internă Judecători
Procurori
15/15 11/15/4 administratori autorizați CSM
PG
INJ  
13. 6 aprilie Seminar: Practica CtEDO privind imixtiunea de către agenții de stat în viața privată a persoanei, în domiciliu, sau asupra corespondenței acestuia Judecători
Procurori
15/15 8/11 CSM
PG
INJ  
14. 7 aprilie Seminar: Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant Judecători
Procurori
15/15 6/12 CSM
PG
INJ  
15. 30 mai Seminar: Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO Judecători
Procurori
15/15 7/7 CSM
PG
INJ
CoE
 
MODULUL ACTIVITATEA DE PROBAŢIUNE
16. 23 ianuarie Curs de instruire: Executarea pedepselor neprivative de libertate prin prisma hotărârilor judecătorești Consilieri de probaţiune 25 33 INP INJ  
17. 24 ianuarie Seminar: Organizarea activităților de probațiune cu persoanele consumătoare de droguri și tehnici de prevenire Consilieri de probaţiune 25 27 INP INJ  
18. 25 ianuarie Seminar: Integritatea profesională și protecția datelor cu caracter personal Consilieri de probaţiune 25 27 INP INJ  
19. 26 ianuarie Seminar: Modalități de lucru cu agresorii familiali și tehnici de prevenire a violenței față de femei și copii Consilieri de probaţiune 25 27 INP INJ  
20. 27 ianuarie Seminar: Managementul performanței și dezvoltarea carierei în sistemul de probațiune Consilieri de probaţiune 25 27 INP INJ  
21. 30 ianuarie Seminar: Întocmirea referatelor presentinţiale de evaluare psihosocială. Probațiunea juvenilă Consilieri de probaţiune 25 30 INP INJ  
MODULUL PARTICULARITĂŢILE ACORDĂRII ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT PE DIFERITE TIPURI DE CAUZE
22. 23 ianuarie Seminar: Aspecte practice în examinarea litigiilor de familie, inclusiv cu implicarea copiilor Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 13 CNAJGS INJ  
23. 24 ianuarie Seminar: Particularitățile examinării litigiilor ce țin de stabilirea programului/graficului de întrevederi cu copilul în procedura generală contencioasă și în procedura contenciosului administrativ Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 12 CNAJGS INJ  
24. 25 ianuarie Seminar: Particularitățile acordării asistenței juridice garantate de stat victimelor traficului de ființe umane și victimelor violenței în familie Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 18 CNAJGS INJ  
25. 27 ianuarie Seminar: Particularitățile acordării asistenței juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la examinarea cauzelor penale și civile Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 13 CNAJGS INJ  
26. 28 ianuarie Seminar: Procedura examinării plângerilor împotriva actelor/acțiunilor/inacțiunilor organului de urmărire penală, organului care exercită activitate specială de investigații și procurorului. Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție Avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat 30 10 CNAJGS INJ  
MODULUL DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL ADMINISTRATIV
27. 27 ianuarie Curs de instruire: Codul civil modernizat – particularități privind aplicarea în practică Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 5/8/11/1 șef secretariat/3 specialiști AAIJ
PG
INJ  
28. 10 martie Atelier de lucru: Etapele procedurii administrative. Particularitățile examinării cererilor adresate conform Legii cu privire la accesul la informație Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 5/7/11/6 specialiști AAIJ
PG
INJ  
29. 5 mai Seminar: Aspecte practice în examinarea litigiilor de familie, inclusiv cu implicarea copiilor Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 22/8/6/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
MODULUL DREPT CIVIL ȘI ASPECTE DE PROCEDURĂ CIVILĂ
30. 24 februarie Seminar: Aspecte practice ale excepției de neconstituționalitate Judecători
Procurori
20/10 20/12 CSM INJ  
31. 24 martie Seminar: Moștenirea. Aspecte generale. Opțiunea succesorală. Deschiderea și desfășurarea procedurilor succesorale. Confirmarea drepturilor rezultate din moștenire Judecători 30 19 CSM INJ  
32. 31 martie Seminar: Particularitățile soluționării litigiilor privind drepturile consumatorilor, reieșind din reglementările legislației civile modernizate Judecători 30 30/4 inspectori ISSPNPC CSM INJ  
33. 7 aprilie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind recunoașterea dreptului de proprietate personală asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Partajarea bunurilor proprietate comună în devălmășie a soților Judecători 30 27/3 administratori autorizați CSM INJ  
34. 27 aprilie Seminar: Drepturile reale: gajul/ipoteca, uzufructul, abitația, superficia, servitutea Judecători 30 21/1 administrator autorizat CSM INJ  
35. 10 mai Seminar: Particularități teoretico-practice privind soluționarea excepției de tardivitate. Prescripția extinctivă, suspendarea curgerii termenilor, termenele de decădere, efectele expirării termenului de prescripție Judecători 30 24/3 administratori autorizați CSM INJ  
37. 17 mai Seminar: Particularitățile soluționării litigiilor familiale Judecători 30 20 CSM INJ  
38. 19 mai Seminar: Particularitățile examinării litigiilor cu valoare redusă. Importanța comunicării actelor de procedură și rolul grefierului în procedura de soluționare a litigiilor cu valoare redusă Judecători 30 28 CSM INJ  
39. 26 mai Seminar: Dreptul de proprietate în contextul procedurii de insolvabilitate/ Aspecte procedurale legate de soluționarea cauzelor de insolvabilitate. Răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere, parte a răspunderii civile Judecători
Procurori
20/10 28/8/10 administratori autorizați CSM INJ  
40. 31 mai Seminar: Moștenirea legală. Clasele de moștenitori. Instituția reprezentării succesorale. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Moștenirea testamentară. Rezerva succesorală Judecători 30 33/2 administratori autorizați CSM INJ  
41. 9 iunie Seminar: Aspecte teoretico-practice privind nulitatea actului juridic și efectele nulității. Eficiența și ineficiența actelor juridice Judecători 30 22 CSM INJ  
42. 9 iunie Seminar: Rolul instanței de judecată în raporturile de executare. Procedura de examinare a contestațiilor împotriva actelor/acțiunilor/inacțiunilor executorului judecătoresc Judecători 30 11 CSM INJ  
  20 iunie Seminar: Contracte translative de proprietate. Particularitățile transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile Judecători
Procurori
20/10 4/6 CSM
PG
INJ  
MODULUL DREPTURILE OMULUI
43. 6 februarie Curs de instruire: Principiile interpretării și aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea juridică internă. Evoluțiile jurisprudenței CtEDO Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 12/2/8/1specialist AAIJ
PG
INJ  
44. 16 februarie Seminar: Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 5/7/10/1 specialist AAIJ
PG
INJ
CoE
 
45. 3 martie Seminar: Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 6/4/8/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
46. 29 mai Seminar: Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 8/5/9 AAIJ
PG
INJ
CoE
 
MODULUL PROTECȚIA MINORILOR ȘI VIOLENȚA ÎN FAMILIE
47. 9-10 februarie Seminar: Particularitățile examinării cauzelor cu privire la violența în familie/violența față de copii Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 3/5/9 PG INJ
CDF
 
48. 16 februarie Curs de instruire: Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 1/4/9 PG INJ  
49. 17 februarie Curs de instruire: Accesul la justiție a femeilor – particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 4/1/9/1 specialist PG INJ
CDF
 
MODULUL DREPT. PSIHOLOGIE. PSIHIATRIE
50. 14 februarie Seminar: Aspecte psiho-fiziologice ale minorilor implicați în infracţiuni cu caracter sexual Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 27/28/1/9/5 specialiști AAIJ
PG
INJ  
51. 21 februarie Curs de instruire: Stresul profesional și mecanisme de depășire Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 31/23/2/5/18 specialiști AAIJ
PG
INJ  
52. 28 februarie Curs de instruire: Psihologia relațiilor Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 32/19/1/6/21 specialiști AAIJ
PG
INJ  
MODULUL MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR ÎN INSTANŢA DE JUDECATĂ
53. 21 februarie Seminar: Utilizarea PIGD, E-Dosar judiciar și a videoconferințelor Asistenţi judiciari
Grefieri
30 7/4/1 specialist AAIJ INJ  
54. 22 februarie Seminar: Utilizarea PIGD, E-Dosar judiciar și a videoconferințelor Grefieri 30 8 AAIJ INJ  
55. 23 februarie Seminar: Utilizarea PIGD, E-Dosar judiciar Asistenți judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
 
30 4/8/7/12 specialiști AAIJ INJ  
56. 24 februarie Atelier de lucru: Comunicarea instanței de judecată cu mass media și promovarea încrederii în justiție Interacțiunea cu justițiabilii. Aspecte deontologice Șefi de secretariat
Grefieri
30 4/2/9 specialiști AAIJ INJ  
57. 27 februarie Seminar: Planificarea strategică în instanța de judecată Șefi de secretariat
Șefi de direcții și secții
contabilitatea
30 11/3/9 specialiști AAIJ INJ  
58. 28 februarie Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaționale în ajutorul colaboratorilor instanței de judecată Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
30 5/4/2/7 specialiști AAIJ INJ  
59. 1 martie Seminar: Gestionarea performanței, fluxului de dosare și a proceselor interne de lucru în cadrul instanței de judecată, instrumentele CEPEJ Șefi de secretariat 30 9/6 specialiști AAIJ INJ  
60. 2 martie Atelier de lucru: Furnizarea de servicii judiciare centrate pe oameni și administrarea sediului instanței de judecată Șefi de secretariat
Asistenți judiciari
30 3/2/5 specialiști AAIJ INJ  
61. 3 martie Atelier de lucru: Furnizarea de servicii judiciare centrate pe oameni și interacțiunea cu justițiabilii Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi de secretariat
30 9/4/1/5 specialiști AAIJ INJ  
62. 6 martie Atelier de lucru: Gestionarea eficientă a personalului în instanța de judecată Șefi de secretariat
Asistenți judiciari
30 14/1/13 specialiști AAIJ INJ  
MODULUL ASPECTE DE DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ
63. 22 februarie Seminar: Aspecte practice ale excepției de neconstituționalitate Judecători
Procurori
15/15 18/15 CSM
PG
INJ  
64. 14-15 martie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor cu caracter sexual Judecători
Procurori
15/15 11/16 CSM
PG
INJ
La Strada
 
65. 28 martie Seminar: Procedura judecării cauzelor penale în lipsa inculpatului Judecători
Procurori
15/15 16/12/8 avocați/5 OUP CSM
PG
INJ
CoE
 
66. 11 aprilie Seminar: Asistența juridică internațională în materie penală. Crearea și activitatea echipelor comune de investigații (JIT) Judecători
Procurori
15/15 1/14 CSM
PG
INJ  
67. 12 aprilie Seminar: Expertiza judiciară. Temeiurile de dispunere a expertizei judiciare suplimentare, repetate, complexe și în comisie. Aprecierea raportului de expertiză judiciară Judecători
Procurori
15/15 12/15 CSM
PG
INJ  
68. 13 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor privind circulația ilegală a drogurilor Judecători
Procurori
15/15 4/14 CSM
PG
9INJ  
69. 19 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de contrabandă Judecători
Procurori
15/15 9/15 CSM
PG
INJ  
70. 20 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de escrocherie și delapidare a averii străine Judecători
Procurori
15/15 17/16/2 administratori autorizați CSM
PG
INJ  
71. 21 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane și a infracțiunilor conexe Judecători
Procurori
15/15 13/15 CSM
PG
INJ  
72. 25 mai Seminar: Reluarea examinării cauzei penale în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate Judecători
Procurori
15/15 13/11/5 OUP/4 avocați CSM
PG
INJ
CoE
 
73. 26 mai Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de finanțarea ilegală a partidelor politice, a concurenților electorali, a grupurilor de inițiativă sau a campaniilor electorale Judecători
Procurori
15/15 8/8 CSM
PG
INJ  
74. 29 mai Curs de instruire: Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 3641 CPP) Judecători
Procurori
15/15 6/9 CSM
PG
INJ  
75. 16 iunie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor privind falsul în declarații (art. 3521 CP) Judecători
Procurori
15/15 10/12 CSM
PG
INJ  
76. 19 iunie Seminar: Aspecte ale finanțării terorismului, investigabile în raport cu alte infracțiuni  Judecători
Procurori
15/15 13/10 CSM
PG
INJ  
77. 27 iunie Seminar: Erorile procesuale admise la etapa judecării cauzei penale Judecători
Procurori
10/20 3/17 CSM
PG
INJ  
MODULUL ASPECTE DE DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ
78. 23 februarie Seminar: Investigarea și judecarea infracțiunii de escrocherie și delapidare Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 9/2/11/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
79. 24 februarie Curs de instruire: Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art. 3641 CPP) Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 3/7/10 AAIJ
PG
INJ  
80. 6 martie Curs de instruire: Instruirea antiteroristă Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/10 9/4/1/10/3 specialiști AAIJ
PG
INJ  
MODULUL TEHNICILE DE REDACTARE ALE ACTELOR JUDECĂTOREŞTI
81. 24 februarie Atelier de lucru: Metodologia întocmirii actelor procedurale penale şi contravenţionale Asistenţi judiciari
Grefieri
 
30 3/3/1 judecător AAIJ INJ  
82. 9 martie Seminar: Metodologia întocmirii actelor procedurale civile Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
30 7/2/4 specialiști AAIJ INJ  
83. 10 martie Atelier de lucru: Stilistica şi redactarea juridică a actelor judecătoreşti Asistenţi judiciari
Grefieri
 
30 8/13/3 specialiști AAIJ INJ  
MODULUL PROTECȚIA MINORILOR ȘI VIOLENȚA ÎN FAMILIE
84. 14 martie Seminar: Aspecte psiho-fiziologice ale minorilor implicați în infracțiuni cu caracter sexual Judecători
Procurori
15/15 9/15 CSM
PG
INJ  
85. 16-17 martie Curs de instruire: Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie Judecători
Procurori
15/15 9/15/7 OUP CSM
PG
INJ
CDF
 
86. 23 martie Seminar: Investigarea infracțiunilor cu caracter sexual săvârșite de minori și împotriva minorilor Judecători
Procurori
15/15 8/10 CSM
PG
INJ  
87. 24 martie Seminar: Accesul la justiție a femeilor - particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul Judecători
Procurori
15/15 13/14 CSM
PG
INJ
CDF
 
MODULUL MANAGEMENT JUDICIAR ŞI LEADERSHIP (judecători)
88. 14 martie Atelier de lucru: Instrumente CEPEJ pentru administrarea eficientă a instanței de judecată Judecători 30 6 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
89. 15 martie Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar) Judecători 30 8 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
90. 16 martie Seminar: Comunicarea și gestionarea conflictelor cu justițiabilii Judecători 30 13/2 administratori autorizați CSM INJ  
91. 21 martie Seminar: Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței Președinți și vice președinți de instanță
Șefi secretariate
14 6/6 șefi ai secretariatului/2 administratori autorizați CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
92. 22 martie Seminar: Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței Președinți și vice președinți de instanță
Șefi secretariate
14 4/4 șefi ai secretariatului/3 specialiști CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
93. 23 martie Seminar: Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței Președinți și vice președinți de instanță
Șefi secretariate
14 3/7 șefi ai secretariatului/2 specialiști CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
94. 24 martie Seminar: Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței Președinți și vice președinți de instanță
Șefi secretariate
14 5/7/1 specialist CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
95.   Seminar: Instruirea antiteroristă Judecători 30   CSM INJ  
96.   Seminar: Relaţii și interacțiune cu mass-media Judecători 30   CSM INJ  
97.   Seminar: Etică și deontologie: standarde de conduită profesională a judecătorilor Judecători 30   CSM INJ  
98. 18 aprilie Seminar: Gestionarea informațiilor atribuite la secret de stat Judecători 30 12 CSM INJ  
99. 15 mai Seminar: Metode și tehnici de analiză a informațiilor Judecători 30 8 CSM INJ  
100. 12 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Judecătoria Criuleni) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 4/7/2/2/1/1 contabil CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
101. 13 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Judecătoria Hâncești) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 3/8/4/1/2 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
102. 15 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Judecătoria Strășeni) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 4/4/4/2/3 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
103. 16 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Judecătoria Căușeni) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 5/4/3/2/4 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
104. 19 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Judecătoria Drochia) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 3/5/6/2/4 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
105. 20 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Soroca) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 4/3/3/7/3 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
106. 22 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Comrat) Judecători
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 1/3/6 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
107. 23 iunie Curs de instruire: Aplicarea Cadrului Internațional de Excelență Judecătorească (Judecătoria Cimișlia) Judecători
Asistenți judiciari
Grefieri
Șefi secretariat
Specialiști SEDP
17 4/3/4/3/3 CSM INJ
Proiectul "Instanțe Judecătorești Model"
 
 
  29 martie Seminar: Managementul instanțelor de judecată și al procuraturilor Judecători
Procurori
Audienți INJ
15/15/35 11/12/21 CSM
PG
INJ
Ambasada Republicii Franceze
 
MODULUL MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP (procurori)
108. 27 martie Seminar: Instruirea antiteroristă Procurori 30 32 PG INJ  
109. 18 aprilie Seminar: Gestionarea informațiilor atribuite la secret de stat Procurori 30 23 PG INJ  
110. 19 aprilie Seminar: Protecția informațiilor atribuite la secretul de stat Procurori 30 23 PG INJ  
111. 15 mai Seminar: Utilizarea tehnologiilor informaționale și gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar) Procurori 30 24 PG INJ  
112. 16 mai Seminar: Metode și tehnici de analiză a informațiilor Procurori 30 23 PG INJ  
113. 17 mai Seminar: Relaţii/interacțiunea cu mass-media Procurori 30 30 PG INJ  
114. 18 mai Seminar: Garanțiile de independență și imparțialitate - elemente fundamentale ale statutului procurorului Procurori 30 23 PG INJ  
115. 19 mai Seminar: Etică și deontologie: standarde de conduită profesională a procurorilor Procurori 30 25 PG INJ  
MODULUL CRIMINALITATEA INFORMATICĂ
116. 28 februarie - 2 martie Curs de instruire: Prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual asupra copiilor în mediul online Judecători
Procurori
15/15 12/10/9 OUP CSM
PG
INJ
CoE
 
  10 aprilie Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul informaticii și telecomunicațiilor Judecători
Procurori
15/15 4/12 CSM
PG
INJ  
117. 11-12 aprilie Seminar: Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor Judecători
Procurori
15/15 9/14 CSM
PG
INJ
La Strada
 
118. 13 aprilie Seminar: Specificul activității speciale de investigație la cercetarea infracțiunilor din domeniul informaticii Judecători
Procurori
15/15 2/9 CSM
PG
INJ  
MODULUL ABILITĂȚI DE COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
119. 10 aprilie Atelier de lucru: Comunicarea persuasivă. Tehnici de influențare și convingere Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 6/7/5/7/4 specialiști AAIJ
PG
INJ  
120. 11 aprilie Seminar: Inteligența emoțională. Tehnici de autocontrol și autoreglare emoțională Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 11/7/2/6/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
121. 12 aprilie Seminar: Dezvoltare personală sistemică și gândire critică Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 11/7/1/6/3 specialiști AAIJ
PG
INJ  
122. 13 aprilie Seminar: Comunicarea asertivă și nonviolentă. Particularități ale limbajului nonverbal și paraverbal Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 2/3/1/3/3 speciliști AAIJ
PG
INJ  
123. 14 aprilie Atelier de lucru: Dezvoltarea rezilienței la situații conflictuale. Gestionarea conflictelor cu justițiabilii Asistenţi judiciari
Grefieri
Şefi secretariate
Consultanți ai procurorilor
20/5 3/2/5/4 specialiști AAIJ
PG
INJ  
MODULUL APLICAREA PRACTICĂ A CADRULUI NORMATIV DE MEDIU
124. 12 aprilie Curs de instruire: Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: apă, solul și subsolul Judecători
Procurori
15/15 4/13 CSM INJ
EcoContact
 
125. 10 mai Seminar: Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: fondul forestier, arii protejate și fondul cinegetic Judecători
Procurori
15/15 8/13 CSM INJ
EcoContact
 
126. 17 mai Atelier de lucru: Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: aer, deșeuri și proceduri de ESM/EIM Judecători
Procurori
15/15 6/10 CSM INJ
EcoContact
 
MODULUL SPECIALIZAREA CONSULTANTULUI PROCURORULUI
127. 20 aprilie Seminar: Managementul activității consultantului procurorului. Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar) Consultanţi ai procurorilor 30 21 PG INJ  
128. 25 aprilie Seminar: Competenţele procesuale și statutul consultantului procurorului, metode de prevenire a comportamentului corupţional Consultanţi ai procurorilor 30 22 PG INJ  
129. 26 aprilie Seminar: Metodologia întocmirii actelor procedurale și desfășurarea acțiunilor de urmărire penală Consultanţi ai procurorilor 30 26 PG INJ  
130. 27 aprilie Seminar: Realizarea activităţilor de urmărire penală sub conducerea procurorului Consultanţi ai procurorilor 30 28 PG INJ  
131. 28 aprilie Seminar: Probatoriul în procesul penal Consultanţi ai procurorilor 30 28 PG INJ  
MODULUL ASPECTE DE DREPT PROCESUAL ADMINISTRATIV
132. 21 aprilie Seminar: Formele activității administrative, principiile și structura procedurii administrativă, anularea actelor administrative individuale și executarea administrativă Judecători
Procurori
15/15 22/12/2 administratori autorizați CSM
PG
INJ  
133. 26 mai Seminar: Probleme teoretico-practice privind formele de protecție (felurile acțiunilor în contencios administrativ), obținerea probelor în procedura contenciosului administrativ, tipurile și modul de redactare a hotărârilor judecătorești, și executarea lor Judecători
Procurori
15/15 30/8 CSM
PG
INJ  
134. 30 mai Seminar: Drepturile victimelor în contextul Legii nr. 137 privind reabilitarea și compensarea victimelor infracțiunilor Judecători
Procurori
15/15 4/9 CSM
PG
INJ  
135. 23 iunie Seminar: Aspecte teoretic-practice privind examinarea admisibilității acțiunii în contencios administrativ în funcție de tipul acțiuni și a cererilor de aplicare a măsurilor de protecție provizorie Judecători
Procurori
15/15 18/10 CSM
PG
INJ  
MODULUL ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVESTIGAŢIE
136. 3 mai Seminar: Desfășurarea activității speciale de investigații. Problematica desfășurării măsurilor speciale de investigații Judecători
Procurori
15/15 6/15 CSM
PG
INJ  
137. 4 mai Seminar: Jurisprudența CtEDO în contextul măsurilor speciale de investigație Judecători
Procurori
15/15 9/12 CSM
PG
INJ  
138. 5 mai Seminar: Probele şi administrarea lor prin intermediul măsurilor speciale de investigație. Competența subiecților procesuali în domeniul activității speciale de investigații Judecători
Procurori
15/15 12/12 CSM
PG
INJ  
MODULUL INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
139. 10 mai Seminar: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Măsuri de prevenire a acestora Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 5/5/9 AAIJ
PG
INJ  
140. 11 mai Seminar: Investigarea şi judecarea infracţiunilor privind viaţa sexuală Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 3/1/7/2 specialiști AAIJ
PG
INJ  
141. 12 mai Curs de instruire: Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane și a infracțiunilor conexe Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
10/10/10 7/6/11/2 specialiști AAIJ
PG
INJ  
MODULUL CONTROLUL PROCURORULUI ȘI CONTROLUL JUDICIAR AL PROCEDURII PREJUDICIARE
142. 22 mai Curs de instruire: Procedura examinării plângerilor împotriva actelor/acțiunilor/acțiunilor organului de urmărire penală, organului care exercită activitate specială de investigaţii și procurorului. Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție Judecători de instrucție
Procurori
15/15 7/13 CSM
PG
INJ  
143. 23 mai Atelier de lucru: Actele procesuale de dispoziție ale procurorului și ale judecătorului de instrucție în faza de urmărire penală Judecători de instrucție
Procurori
15/15 7/11 CSM
PG
INJ  
144. 24 mai Seminar: Specificul procedurii de examinarea a demersurilor privitoare la aplicarea și prelungirea măsurilor procesuale de constrângere Judecători de instrucție
Procurori
15/15 12/11 CSM
PG
INJ  
145. 25 mai Seminar: Procedura finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Judecători de instrucție
Procurori
15/15 10/13 CSM
PG
INJ  
MODULUL ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
146. 22 mai Atelier de lucru: Comunicarea persuasivă. Tehnici de influențare și convingere Judecători
Procurori
12/12 9/13/3 administratori autorizați CSM
PG
INJ  
147. 23 mai Seminar: Inteligența emoțională. Tehnici de autocontrol și autoreglare emoțională Judecători
Procurori
12/12 5/11/1adminstrator autorizat CSM
PG
INJ  
148. 24 mai Seminar: Dezvoltare personală sistemică și gândire critică Judecători
Procurori
12/12 9/7 CSM
PG
INJ  
149. 25 mai Seminar: Comunicarea asertivă și nonviolentă. Particularități ale limbajului nonverbal și paraverbal Judecători
Procurori
12/12 7/9/2 administratori autorizați CSM
PG
INJ  
150. 26 mai Atelier de lucru: Dezvoltarea rezilienței la situații conflictuale. Gestionarea conflictelor cu justițiabilii Judecători
Procurori
12/12 6/10 CSM
PG
INJ  
MODULUL PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
151. 5 iunie Seminar: Protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul procesual juridic al obiectelor de proprietate intelectuală Judecători
Procurori
20/10 15/5 CSM
PG
INJ  
152. 6 iunie Seminar: Realizarea și asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală Judecători
Procurori
20/10 10/6 CSM
PG
INJ  
153. 7 iunie Seminar: Investigarea/Examinarea cauzelor în materie de proprietate intelectuală Judecători
Procurori
20/10 13/8 CSM
PG
INJ  
MODULUL PROCEDURA CONTRAVENȚIONALĂ
154. 5 iunie Seminar: Examinarea contestației depuse împotriva deciziei agentului constatator și prescripția răspunderii contravenției Judecători
Procurori
15/15 10/11 CSM
PG
INJ  
155. 6 iunie Seminar: Specificul procesului contravențional și realizarea calificării contravenționale Judecători
Procurori
15/15 14/11 CSM
PG
INJ  
156. 7 iunie Seminar: Particularitățile examinării contravențiilor vamale și electorale de către instanțele judecătorești Judecători
Procurori
15/15 15/10 CSM
PG
INJ  
MODULUL PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
157. 8 iunie Curs de instruire: Protecția proprietății intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală Asistenţi judiciari
Consultanți ai procurorilor
20/10 8/4 AAIJ
PG
INJ  
158. 9 iunie Seminar: Realizarea și asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală Asistenţi judiciari
Grefieri
Consultanți ai procurorilor
20/10 5/3/9/1 specialist AAIJ
PG
INJ  
 
  3-7 iulie Școală de vară: Investigații financiare și recuperarea activelor Judecători
Procurori
Colaboratori CNA/ARBI/SPCSB/ANI
2/15/2/2/2/2 2/13/3/3/1/2 CSM
PG
INJ
UE
GIZ
BMZ
 
  24-28 iulie Școală de vară: Recuperarea activelor Judecători
Procurori
Colaboratori
CNA/ARBI/SPCSB/ANI
2/15/4/1/1/2 1/14/4/1/1/2 CSM
PG
INJ
UE
GIZ
BMZ
 
  25-26 mai Seminar: Organizarea activităţii de elaborare a actelor normative Funcționari MAIA 15 15   INJ  
  14 iunie Seminar: Protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive și statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală Funcționari ISSPNPC 15 17   INJ  
  29 iunie Seminar: Contractele încheiate cu consumatorii prin mijloacele electronice și practicile comerciale incorecte Funcționari ISSPNPC 15 11   INJ  
  29-30 iunie Seminar: Considerații practice privind procesul contravențional Funcționari ANSA 45 45   INJ  
  30 iunie Seminar: Implementarea Codului Administrativ Funcționari ISSPNPC 15 18   INJ  
  7 iulie Seminar: Considerații practice privind procesul contravențional Funcționari ISSPNPC 15 15   INJ  
  17-18 august Seminar: Implementarea Codului Administrativ Funcționari ANSA 45 45   INJ  
METAMODULUL MINDFULNESS
159.   Seminar: Mindfulness – o practică pentru echilibru, stare de bine și autoîngrijire Judecători
Procurori
10/10   CSM
PG
INJ  
160.   Seminar: Metode și tehnici de diminuare a stresului prin practici de conștientizare, autocontrol și meditație Judecători
Procurori
10/10   CSM
PG
INJ